Gældende pr. 2. januar 2020

Opdateret 6. juni 2020: tilbud og ordrebekræftelse justeret.

Anvendelsesområde

Nedenstående almindelige forretningsbetingelser for Gnist Marketing ApS er gældende for alle forretningsydelser fra Gnist Marketing ApS. Afvigelser fra nedenstående forretningsbetingelser er kun gyldig med Gnist Marketing ApS skriftlige accept.

Tilbud

Tilbud, der afgives af Gnist Marketing ApS, er gældende i 30 dage fra tilbudsdatoen. Priserne anført i tilbuddet er bindende for Gnist Marketing ApS med mindre andet er nævnt i tilbuddet. Priser er ekskl. moms med mindre andet er anført.

Betalingsbetingelser

Gnist Marketing ApS betalingsbetingelser er fakturadato + 8 dage, med mindre andet er aftalt. Ved udeblivelse af rettidig betaling pålægges der et administrationsgebyr på 100,00 kr. pr. rykker.

Gnist Marketing ApS fakturerer eventuelt abonnement månedsvis forud. Ønsker kunden at opsige en igangværende abonnementsaftale, skal opsigelse ske skriftligt inden en ny abonnementsperiode starter.

Samarbejdets ophør

Kunden kan altid opsige samarbejdet til udgangen af løbende måned, dog gælder særlige betingelser ved afbetaling, jævnfør afsnittet om betalingsbetingelser. Samarbejdet kan skriftlig opsiges med omgående virkning, såfremt kunden ikke overholder Gnist Marketing ApS generelle forretningsbetingelser eller andre aftaler, der måtte være indgået i samarbejdet.

Tavshedserklæring

Gnist Marketing ApS påtager sig som standard tavshedspligt om de forhold, som Gnist Marketing ApS bliver bekendt med under samarbejdet med kunden. Tavshedserklæringen er gældende så længe samarbejdet opretholdes og forældes ikke efter samarbejdets ophør.

Persondata og kundedata

Gnist Marketing ApS indestår for at behandle samt opbevare persondata efter den til enhver tid gældende lovgivning på området.

Ejendomsret

Alle Gnist Marketing ApS produkter, herunder alle tilhørende rapporter, analyser, og dokumentationer, har Gnist Marketing ApS ophavsret til.

Ansvar

Gnist Marketing ApS er i intet tilfælde ansvarlig for tabt avance, tab af goodwill, følgeskader eller indirekte tab. Tilsvarende gælder ved force majeure. Kunden er til enhver tid selv ansvarlig for, at tekster og indhold på kundens hjemmeside/kampagnemateriale ikke krænker andres varemærker og rettigheder eller på anden vis bryder mod dansk lovgivning.

Tvister

Alle tvister vedrørende disse forretningsforhold afgøres efter dansk ret. Retssager skal anlægges ved Gnist Marketing ApS eller kundens værneting, efter Gnist Marketing ApS valg.